همیشه بخند

امروز را بخند دیروز گریه کردی فایده نداشت


لاقل امروز بخند تا فایده داشته باشد، بخند تا خدا خوشحال شود، بخند تا اطرافیان بخندند.


حداقل بخندان تا ثوابی کرده باشی


وگرنه همه می توانند همدیگر را بگریانند.

[ 1395/05/31 ] [ 22:47 ] [ Negin ]