فردا زیباست اگر تو بخواهی

می دانی امروز را با نام زیبای پروردگار شروع کردم طولی نکشید تمام آرزوهایم چون دریایی خروشان بر رویم سرازیر شدند، چه حس خوبیست غرق شدن در آرزوها.

سعی میکنم شاد باشم با خدا با زیبایی هایش، با مهربانی هایش.

و سرانجام غروب هنگام شده و من مانند روزهای دگر بازهم غرق در زیبایی غروب به فکر فردایم، به فکر طلوع و غروبی دوباره.

به فکر فردایم چون می خواهم فردا بیشتر از امروز لذت ببرم، بیشتر محو افق شوم و در نهایت در سکوت شب  به مهمانی خدا روم.

فردا زیباست اگر تو بخواهی


[ 1395/05/31 ] [ 22:58 ] [ Negin ]