خدا فقط بگو که هستی

دنبال نشانه میگردم لحظه هایی که بی قرارم


اینکه بگویی:بنده جان صبور باش


اینکه بگویی:من همه ی حرفهایت را شنیده ام تمام بغضهایت را دیده ام ....من کمکت میکنم


و من آرام تر از همیشه به آسمان نگاهی میکنم و چشمکی میزنم میگویم:خداجانم باورت دارم


اصلا مگر غیر تو که را دارم؟!!مگر این مشکل به دست کسی غیر تو میتواند حل شود؟!


و جواب میدهم "نه" و میگویم"خداجان فقط خودت بهترین گشایش گریImage result for ‫خدا‬‎[ 1395/07/03 ] [ 20:52 ] [ Negin ]