هنوز هم خورشید هست

در جیب هایت یک مشت امید بریز
از چوب لباس چند رویا بردار
روی گلدان زندگی ات آبی بپاش
و کفش همت بپوش …
باقی درست خواهد شد …
خورشید هست …

امید هست …

[ 1395/10/11 ] [ 12:59 ] [ Negin ]