شب تاریک سحری نزدیک

من
شکوفایی گلهای امیدم را
در رویاها می بینم
و ندایی که به من می گوید
"گر چه شب تاریک است
دل قوی دار

سحر نزدیک است"


[ 1396/01/19 ] [ 00:24 ] [ Negin ]